De gevolgen van mogelijke emissiefraude voor camperaars

Wat betekent het voor de camperaar als wordt aangetoond dat zijn Ducato niet aan de normen voldoet? 

Dit zijn mogelijke consequenties voor camperaars voor zover de NKC die nu kan overzien. 

  • Hun camper veroorzaakt meer milieuschade dan zij op basis van de specificaties ervan hadden kunnen aannemen. De uitstoot van NOx is veel groter dan toegezegd. 
  • De campe rkan in waarde dalen. Dit effect treedt op als minder mensen de Ducato-campers willen kopen.  
  • Hun camper moet worden aangepast. Als wordt aangetoond dat dat de Ducato’s niet aan de eisen voldoen, kan de typegoedkeuring vervallen. In dat geval wordt Fiat gedwongen tot aanpassing van de voertuigen. Daarvoor gaat de camper terug naar de dealer. Die voert een software-update door en eventueel een technische aanpassing. Dat is nader te bepalen. De aanpassingen moeten voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de Ducato wél aan de geldende eisen voldoet. Mogelijk hebben deze invloed op de motorprestaties.

Wat zijn mijn opties als campereigenaar 

Wie eigenaar is van een camper op Ducato-basis met dieselmotor uit de periode 2009-2019 heeft beperkte mogelijkheden als hij zich benadeeld voelt door deze kwestie. Dat komt vooral doordat er tot op heden geen definitieve juridische veroordelingen zijn uitgesproken of typegoedkeuringen zijn ingetrokken.  

De opties zijn:  

  • Geen actie ondernemen. Er is op dit moment geen enkele beperking voor Ducato’s om aan het verkeer deel te nemen. Er zijn nog geen definitieve gerechtelijke uitspraken gedaan.  
  • De dealer van de camper benaderen en vragen om toelichting. Vooral als de camper nog in de garantie zit, kan dit zinvol zijn. Dit doe je dan uit voorzorg voor het geval bewezen wordt dat er emissiefraude aan de orde is en je mogelijk alsnog een claim wilt indienen.
  • Zelf een jurist in de arm nemen en een zaak aanspannen tegen de verkoper. De consequentie van een gewonnen zaak kan zijn dat de camper wordt teruggenomen door de verkopende partij.

Moet ik als eigenaar van een mogelijk betroffen camper actie ondernemen? 

Dat is aan de individuele camperaar. Het zou kunnen dat er een terugroepactie komt om de camper aan te passen. De fabrikant neemt contact op met de hem bekende eigenaren van de betreffende wagens. Na de aanpassing voldoet de camper vermoedelijk aan de regels, maar mogelijk neemt de motorprestatie er iets door af.  
Wie bang is achter het net te vissen bij een update of een aanpassing, kan het best uit voorzorg tijdig reclameren of een claim indienen.  

Wanneer moet ik actie ondernemen?

Nu bekend is dat er rechtszaken lopen, kan de consument redelijkerwijs op de hoogte zijn hiervan, bijvoorbeeld doordat hij kennis heeft genomen van de berichtgeving in de media van de NKC, (zoals dit dossier). Op enige termijn zullen rechters uitspraak in deze zaken doen. Wil je aanspraak maken op de eventuele consequenties van deze rechterlijke uitspraken, dan dien je tijdig de non-conformiteit te melden in een aangetekend schrijven aan de verkopende partij en Fiat. Non-conformiteit wil zeggen dat het afgeleverde product niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daar redelijkerwijs van mocht hebben. Je gebruikt hiervoor een zogenaamde stuitingsbrief. Lees eerst de gebruiksaanwijzing bij de stuitingsbrief. Een voorbeeld van een stuitingsbrief vind je hier. Stuur deze zo snel mogelijk.

Wat kan ik doen als ik een betreffende camper wil kopen?

De stuitingsbrief is voor hen die een Fiat met dieselmotor uit de periode 2009-2019 hebben gekocht zonder dat zij wisten noch konden weten van mogelijke emissiefraude. Overweeg je een dergelijk voertuig te kopen terwijl je weet van de mogelijke emissiefraude, dan is de stuitingsbrief zonder effect. Wel kun je in overleg met de verkoper een voorwaarde in de koopovereenkomst opnemen. Hierbij is uiteraard een voorwaarde dat de verkoper in die richting wil meedenken. En dat de verkoper bereid is om het nog niet vastgestelde diesel gesjoemel (of fraude) ten gunste van de koper te laten werken.

Hier benoemen we een aantal variaties van voorwaarden die de koper samen met de verkoper kan opnemen in het koopcontract. Dit zijn slechts voorbeelden en afhankelijk van waartoe partijen bereid zijn. De vermelde bedragen zijn willekeurig en dat geldt ook voor de afschrijving in de vergaande voorwaarde en het restbedrag. Partijen kunnen de bedragen naar goeddunken aanpassen. Hier geldt het beginsel van de contractsvrijheid.

Bedenk dat bij het opnemen van een voorwaarde met de strekking “als…, dan…” problemen in de toekomst kan opleveren. Zo kan het contract voor een van de partijen door de onbepaalde tijdsduur te lang duren. De formulering kan ertoe leiden dat er achteraf onenigheid ontstaat over de bedoeling en uitwerking. Of de verkopende partij is, wanneer de voorwaarde intreedt, mogelijk niet meer te vinden of niet (meer) in staat om het contract na te komen.