Nieuw bestuursmodel voor de NKC in de maak

Het modewoord transitie is in 2019 ook op de NKC van toepassing: het komend jaar zal voor de NKC in het teken staan van de voorgenomen overgang van een vereniging met een bestuur-model naar een vereniging met een raad-van-toezicht-model.

Bestuursillustratie2

Noodzaak tot verandering

NKC-voorzitter Ruud Gardenbroek: “Niet alleen de accountant van de NKC hamert al jaren op een ander organisatiemodel van onze vereniging, ook wij, de bestuursleden en de ledenraad, voelen de noodzaak tot verandering. Als bestuur zien wij ons als officieren in vredestijd: het gaat goed zolang het goed gaat. Maar de NKC is een groeiende club met 51.000 leden, een professioneel kantoor met 50 medewerkers en grote financiële belangen. Daar voelen wij ons als vrijwillig bestuur niet comfortabel bij. Wat als we in zwaar weer terecht komen? Dat kunnen wij als goedwillende amateurs waarschijnlijk helemaal niet aan. In het belang van de vereniging hebben we daarom besloten dat de NKC meer professioneel bestuurd moet gaan worden.”

In dat kader heeft het bestuur het afgelopen jaar onderzocht welk organisatiemodel de NKC goed zou passen. Een voorstel voor de richting die het bestuur voor ogen heeft, is voorgelegd aan de ledenraad, die hier eind november mee heeft ingestemd.

Raad van toezicht

De NKC kent nu een organisatiemodel met een ledenraad en een bestuur. In het voorstel blijft de ledenraad ook in de toekomst het hoogste orgaan, maar heft het bestuur zichzelf op. De functie van directeur wordt vervangen door die van een directeur-bestuurder, die ondersteund wordt door een nieuw op te richten raad van toezicht. In het nieuwe model benoemt de ledenraad de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt – de naam zegt het al – toezicht op de beleidsvoering en treedt op als klankbord voor de directeur-bestuurder.  

In Kampeerauto 2019-1, die op 8 januari verschijnt, vertellen drie bestuursleden over de voorgenomen veranderingen in het organisatiemodel van de NKC.