Duurzaamheid: begrippen uitgelegd

In de wereld van duurzaamheid vallen vaak termen die voor de doorsnee camperaar wellicht nieuw zijn. Daarom zetten we er enkele onder elkaar in dit ABC.

AdBlue
AdBlue is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden. AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de voertuigen meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Benzine
Benzine wordt gemaakt uit aardolie waar veel zwavel uit is gehaald en bevat benzeen, vandaar dus de naam. Benzine is vloeibaar en als je dit warm maakt, dan verdampt het snel en is daarom een goede brandstof voor voertuigen.

BTL (Biomass to Liquid)
BTL-brandstof (Biomass to Liquid (BTL/HVO) is een synthetische brandstof die wordt gemaakt uit biomassa. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden CO2 worden bespaard. De hoeveelheid hangt van de feedstock. Om deze brandstof te verkrijgen uit biomassa wordt de biomassa eerst vergast. Dit wordt ook wel Pyrolyse genoemd en in deze fase ontstaat synthetisch gas. De volgende stap in het proces is het synthese proces. Met behulp van de Fischer-Tropsch methode wordt wordt het gas omgezet naar vloeistof. Vandaar de naam BTL (Biomass To Liquid) of HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

CO2-neutraal
Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt.

CO2-uitstoot / carbonuitstoot
Koolstofdioxide, of CO2, is een gas (kleurloos en geurloos) dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.

Diesel
Diesel wordt ook wel dieselolie genoemd. Het is een product dat van aardolie wordt gemaakt en dient als brandstof voor dieselmotoren.

Duurzaamheid
Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulpbronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen.

Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme en ecotoerisme zijn vormen van toerisme waarbij serieus rekening gehouden wordt met bescherming van natuur, milieu en cultuur. Soms ook met mensenrechten.

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte nodig is om je consumptieniveau te kunnen handhaven, en om de afvalproductie te kunnen verwerken.

Emissie
De uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen ten gevolge van menselijke activiteiten.

Emissievrij
Als de uitstoot CO2-emissievrij is, dan betekent dat dat het nul (geen) CO2 uitstoot. Inmiddels zijn de eerste emissievrije buscampers te koop. Emissievrije voertuigen bestaan al langere tijd, maar een uitgebreid camper aanbod nog niet.

Fijnstof
Fijnstof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes in de lucht, veroorzaakt door bijvoorbeeld de industrie, het verkeer of houtrook. Inademen van fijnstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

GTL (Gas to Liquid)
GTL staat voor “Gas-To-Liquid’s”. GTL Fuel is dus een synthetische (vloeibare) brandstof, voor dieselmotoren, gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren.

Milieuzones
Een milieuzone is een gebied waar alleen ‘schone’ voertuigen mogen komen. Het doel van het instellen van een milieuzone is de bescherming van het milieu tegen de uitlaatstoffen van de geweigerde voertuigen. Het gaat met name om de beperking van fijnstof en roet.

MVO
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

NOx
Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor. Als diesel met benzine vergeleken wordt, kan geconcludeerd worden dat diesels meer NOx produceren, omdat de verbranding plaatsvindt bij hogere druk en bijgevolg ook hogere temperatuur. Andere voorbeelden van verbrandingsprocessen zijn huishoudelijke verwarming op gas, stookolie of kolen, industriële processen zoals thermische elektriciteitscentrales op kolen, olie of gas, cementovens, hoogovens voor staalproductie enz.

Roetdeeltjes
Roetdeeltjes ontstaan door de onvolledige verbranding van dieselbrandstof. De kwaliteit van de brandstof, bijvoorbeeld het zwavelgehalte, heeft invloed op het ontstaan van deze deeltjes. Ook de inspuitdruk van diesel is bepalend voor de vorming van fijnstofdeeltjes. Met een goed roetfilter zal de uitstoot van roet dalen tot 0,001 gram/km of minder.

Roetfilter
Een roetfilter is een filter dat op een auto met een dieselmotor aangebracht kan worden. Nieuwe roetfilters vangen 30 tot meer dan 95% van het schadelijke roet op. Roetdeeltjes uit dieselauto's vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Deze deeltjes leveren een bijdrage aan de concentratie van fijnstof. Ze zijn kleiner dan een duizendste millimeter.