Motor en het milieu

Rijden met de camper heeft invloed op het milieu. Is dat onontkoombaar? Je kunt als camperaar invloed uitoefenen op de hoeveelheid uitstoot van koolstofdioxide.

Volgens deskundigen draagt de steeds hogere concentratie koolstofdioxide bij aan de opwarming van de aarde. Het (inter)nationaal streven is daarom de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Met het programma Het Nieuwe Rijden tracht de overheid ons bijvoorbeeld bewust te maken dat het gebruik van de auto en onze rijstijl invloed hebben op de uitstoot van koolstofdioxide. 

Zo zou de rijstijl van Het Nieuwe Rijden leiden tot verminderd brandstofverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot.

Dieselmotor vs benzinemotor: verschil in CO2-uitstoot

Er is een relatie tussen het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide. In een verbrandingsmotor worden lucht en brandstof onder meer omgezet in CO2. Nu is er enig verschil tussen de hoeveelheid uitstoot van CO2 door de dieselmotor en door die van de benzinemotor.

Er zijn een paar belangrijke verschillen die de dieselmotor zuiniger maken:

  • Diesel heeft een hogere calorische waarde dan benzine; 36 gJ/m3 tegenover 33gJ/m3. 
  • De verbranding bij een dieselmotor is ideaal. Bij een hoge druk wordt de diesel ingespoten, waarbij de diesel in één keer ontbrandt. De zogenaamde 'zelfontbranding', die bij een temperatuur van ca. 250 graden plaatsvindt. 
  • De verbranding in een dieselmotor is effectiever dan die van de benzinemotor. Vandaar dat een dieselmotor, relatief gezien, meer CO2 uitstoot. 
  • Het rendement van een dieselmotor ligt tussen de 40 en 45% en van de benzinemotor tussen de 25 en 30%. Op een druppel diesel rijden we dus meer kilometers.

Een rekensommetje maakt duidelijk wat het verschil is in de uitstoot van koolstofdioxide:

Benzinemotor

Een liter benzine levert ca. 2,39 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1: 10) stoot deze motor 10 x 2,39 kg CO2 = 23,9 kg CO2 per 100 km. Dit komt overeen met 239 gram CO2 per kilometer.

Dieselmotor

Een liter diesel levert ca. 2,67 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1:10) stoot deze motor 10 x 2,67 kg CO2 = 26,7 kg CO2 per 100 kilometer uit. Dit komt overeen met 267 gram CO2 per kilometer

Let op: bovenstaande uitkomsten zijn bij benadering. Als bestuurder is het onmogelijk een constant verbruik van bijvoorbeeld 10 liter op 100 km te realiseren. Afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder en de omstandigheden (korte of lange ritten) waaronder gereden wordt, varieert het verbruik. 

Biodiesel en het milieu

Aangenomen wordt dat bij het gebruik van biodiesel de uitstoot van zwavel en stikstofoxide beduidend lager is. Ook de uitstoot van roet ligt op een lager niveau. De meeste campers zijn echter niet geschikt voor 100% biodiesel.
Bij gewone diesel wordt 7% biodiesel bijgemengd, daarom staat er ‘B7” op het handvat.

HVO of Blauwe Diesel vermindert CO2 uitstoot

Hydro treated vegetable oil (HVO) wordt geproduceerd uit hernieuwbare brandstoffen. Kenmerkend is een CO2 reductie met maximaal 89%, minder fijnstof, NOx, roet  en dieselgeur en een zeer goede winterbestendigheid.

Volgens de fabrikant is het in 100% pure vorm te gebruiken in iedere dieselmotor. Nog niet alle autofabrikanten hebben het pure product (100%) goedgekeurd voor volledige garantie.
In een mengvorm van 20, 30 of soms zelfs 50% HVO en verder gewone diesel, voldoet het aan de standaard norm voor diesel EN590 en kan dus in iedere dieselmotor gebruikt worden.
Met name ‘blauwe diesel 30’ / ‘CO2 saving diesel’ is goed verkrijgbaar en geeft een CO2 reductie van circa 30%.

Meer informatie in adressen vindt je bij onze brandstofinformatie.

GTL

De G staat niet voor groen, want GTL staat voor gas to liquid. Het is net als HVO een synthetische brandstof, met vrijwel dezelfde technische eigenschappen. Echter GTL is gemaakt uit gas, dus een fossiele brandstof. Het heeft dus niet de hoge CO2 reductie die HVO wel heeft en is zeker geen hernieuwbare brandstof.

Gek genoeg staat er op het handvat van de dieselpomp ‘XTL’ net als bij het wel duurzame HVO.

Op onze pagina met brandstofinformatie geven we een diagram waarin de verschillende dieselsoorten zijn geordend.

Rijden op aardgas is schoner

Rijden op aardgas (CNG) is aanzienlijk beter voor het milieu dan rijden op de tot nu toe gangbare brandstoffen. Aardgasvoertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan voertuigen die op benzine, diesel of LPG rijden. Aardgas bestaat namelijk voor het grootste gedeelte uit methaan. Hierdoor stoot het, relatief gezien, het minste kooldioxide uit, het gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect.

Daarnaast produceert een aardgasmotor minder verzurende emissies ofwel uitstoot dan traditionele brandstoffen. Ook de uitstoot van stoffen waar de mens direct last van heeft, zoals roet, giftige, stinkende en kankerverwekkende verbindingen, is minimaal. Voertuigen die op aardgas rijden, voldoen aan alle geldende Europese emissiestandaards. De exacte emissies hangen af van verschillende factoren, zoals het type motor, de onderhoudstoestand van de motor en uiteraard de rijstijl van de bestuurder.

Zo blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden met ongeveer 90% vermindert ten opzichte van vergelijkbare dieselmotor.

Groen gas

Er bestaat ook zogenoemd groen gas. Deze hernieuwbare energiebron wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa, zoals GFT-afval en mest. Rijden op groen gas vermindert de CO2 uitstoot met minimaal 90% in vergelijking tot benzine en diesel. Het verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk ten opzichte van diesel door de sterk verminderde fijnstof en NOx uitstoot. Het gas wordt gezien als de duurzame opvolger van aardgas.

Milieuvriendelijker camperen

Voor meer tips om milieuvriendelijk te camperen kijk je op: Wat kan je zelf doen.