Verkeersregels NL - Parkeren


Inhoudsopgave - Verkeersregels Nederland


Parkeren

Inleiding

Iedere gemeente in Nederland heeft in zijn Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een voorschrift opgenomen voor het parkeren van kampeermiddelen.

Er zijn zelfs gemeenten die voorschrijven dat een kampeerauto op zichtbare plaatsen vanaf de weg niet geparkeerd mag staan. Dat wil zeggen dat zelfs op het eigen terrein de kampeerauto niet geparkeerd mag staan.

Veel kampeerautobezitters hebben nogal moeite met de voorschriften van hun gemeente omdat zij zich belemmerd voelen in het vrije gebruik van de kampeerauto.

Procesverbaal

De plaatselijke politie kan op basis van het APV-voorschrift verbaliserend optreden. Om narigheid met uw gemeente te voorkomen kunt u het beste op de hoogte zijn van de voorschriften. Sommige gemeenten verlenen een vergunning voor langer parkeren op de weg.

Voorbeeld

In plaatselijke verordeningen kan onderstaand verbod zijn opgenomen.

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
  • b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gesteld verbod.

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente ......,
overwegende, dat
het ingevolge artikel 5:6, lid 1 onder a en b van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verboden is een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
het noodzakelijk is wegen aan te wijzen waar het, langer dan op drie achtereenvolgende dagen, plaatsen of hebben van dergelijke voertuigen verboden is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente; gelet op het bepaalde in artikel 5:6, lid 1 onder a en b van de APV;

Besluiten
1) te bepalen dat het op alle wegen binnen de bebouwde kom, als bedoeld in artikel 1:1 onder d van de APV, met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente, verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;
2) dit besluit aan te halen als ‘’Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a’’;
3) te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

In de praktijk

Gemeenten treden veelal op als omwonenden zich ergeren aan een geparkeerde kampeerauto. Wie voor langere tijd zijn kampeerauto op de openbare weg wil parkeren, kan dus het beste een plekje zoeken waar niemand zich snel aan de kampeerauto zal ergeren. Want hoe mooi wij onze eigen kampeerauto ook vinden, het is te begrijpen dat anderen zich gaan storen aan het belemmerde uitzicht.

Het feit dat u houderschapsbelasting (=wegenbelasting) voor uw kampeerauto betaalt, is voor de gemeente geen argument om de parkeerbeperking op te heffen. U betaalt het kwarttarief houderschapsbelasting. De fiscus heeft dit toegestaan omdat een kampeerauto geconstrueerd is voor speciale doeleinden, namelijk voor recreatieve doeleinden. In die zin maakt de kampeerauto slechts een beperkt deel van het jaar gebruik van de openbare weg. Het gebruik van de kampeerauto is niet te vergelijken met het gebruik van een personenauto.

Lees hieronder een uitspraak van de kantonrechter over een praktijkgeval.

Parkeren camper

De vraag is of een kampeerauto bij het parkeren binnen de bebouwde kom een 'kampeermiddel' is óf een groot voertuig volgens de afmetingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

De eigenaar van een camper (een Fiat Granduca 67) parkeerde zijn voertuig in de buurt van zijn huis op de voor het openbaar verkeer openstaande weg. De vrij forse camper, ruim 7 meter lang en 3 meter hoog, valt onder twee categorieën voertuigen van de APV van de gemeente Moerdijk.

Volgens artikel 5:6 APV is het verboden een kampeermiddel langer dan 3 dagen achtereen te parkeren op de voor het openbaar verkeer openstaande weg. Volgens artikel 5:8 APV is het verboden op bepaalde plekken in de gemeente een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. De eigenaar van de camper kreeg een bekeuring voor de overtreding van artikel 5:8 APV.

De eigenaar ging in beroep bij de kantonrechter omdat hij van mening is dat zijn voertuig daar geparkeerd mocht staan. Volgens artikel 5:6 APV Moerdijk mag een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt maximaal drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Omdat hij de camper op 23 februari 2010 parkeerde en hij daags daarna een bekeuring kreeg, is die bekeuring volgens hem onterecht.

De kantonrechter bekeek beide voorschriften van de APV en komt tot de volgende conclusie. Dat een camper een kampeermiddel is, neemt niet weg dat óók artikel 5:8 APV Moerdijk van toepassing kan zijn. Omdat het voertuig van betrokkene qua afmetingen voldeed aan het gestelde in artikel 5:8 APV Moerdijk had hij zijn voertuig niet mogen parkeren aan de Van Gilsstraat, maar had hij dit moeten doen op een andere door het college van B&W aangewezen plaats. Door dit niet te doen liep hij het risico op een bekeuring. De bekeuring is volgens de kantonrechter dan ook terecht.

De NKC heeft, naar aanleiding van deze uitspraak, contact opgenomen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het verzoek het concept APV aan te passen zodat kampeerauto's uitgezonderd zijn van het begrip grote voertuigen. Het VNG heeft inmiddels de concept APV aan de Nederlandse gemeenten hierop aangepast. De gemeenteraden moeten de nieuwe apv nog wel implementeren, maar volgens een woordvoerder van de VNG is het gebruikelijk dat dit gebeurt.