Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het geheel van beleidsvoering door de (directeur-)bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vereniging.

De raad van toezicht ziet in bijzonder toe op:

  • continuïteit van de NKC
  • realisatie statutaire doelen
  • uitvoering strategie
  • financiële verslaglegging / rapportages
  • interne risicobeheersing en controle systemen
  • naleven wet- en regelgeving (compliance)

De Raad van Toezicht fungeert (tweede rol) tevens als klankbord voor de (directeur-)bestuurder.

Samenvattend: de Raad van Toezicht heeft jegens de directeur-bestuurder een controlerende alsmede adviserende rol. Tot slot is de werkgeversrol t.b.v. de bestuurder bij de Raad van Toezicht belegd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie alsmede een remuneratiecommissie.

Jaap Bartoo Expertise: bedrijfs- en organisatiekunde
Michiel Bosman Expertise: verzekeringswezen
Brigitte van de Burg Expertise: belangenbehartiging
Theo van Hoek Expertise: financiën
Bastiaan van de Rakt   Expertise: data, ICT en e-commerce