Actievoorwaarden € 300,- cashback actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NKC Verzekeringen actie “cashback camperverzekering Zomeractie 2022”, hierna te noemen: ‘de Actie’, die wordt georganiseerd door NKC Verzekeringen, hierna te noemen: ‘Organisator’.

1. Algemeen

1.1 De actie is geldig van 8 juni t/m 31 juli 2022.
1.2 Alle verzekeringnemers die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
1.3 De organisator is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens deelnemers gehouden is. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de organisator bekend gemaakt worden via de website www.nkc.nl.
1.4 Op de actie is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actie of de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam.

2. De Actie

2.1 Bij het online afsluiten van een camperverzekering binnen de actieperiode ontvangt u € 300 cashback. € 150 ontvangt u aan het begin van het eerste jaar (na enkele weken), de overige € 150 ontvangt u in het tweede jaar. Om voor deze cashback in aanmerking te komen kiest u ervoor om ten minste 2 jaar bij de NKC verzekerd te zijn, anders vindt terugvordering plaats.
2.2 De cashback actie is uitsluitend geldig voor nieuwe verzekeringsklanten.
2.3 Deelname is alleen mogelijk wanneer u kiest voor de dekking WA + Beperkt Casco of WA + Uitgebreid Casco (Allrisk).
2.4 Deelname kan alleen voor campers met een bouwjaar t/m 10 jaar op het moment van afsluiten.
2.5 Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Voor definitieve acceptatie is mogelijk additionele informatie van verzekeringnemer noodzakelijk, zoals een royementsverklaring van de huidige camperverzekering. Toewijzing van de incentive geschiedt na definitieve acceptatie van de verzekering.
2.6 De verzekering komt tot stand na acceptatie van de aanvraag door verzekeraar.
2.7 Ter voorkoming en bestrijding van verzekeringsfraude worden alle aanvragen voor een verzekering door verzekeraar(s) en/of gevolmachtigde getoetst bij de Stichting CIS (zie www.stichtingcis.nl).
2.8 Het lidmaatschap van de verzekerden start nadat de bedenktijd op de polis is verlopen. Deze bedenktijd staat gelijk aan 14 dagen. Nieuwe klanten ontvangen het lidmaatschap type basis (met een waarde van € 59) gratis t/m 31 december 2023, vanaf 2024 is dat tegen betaling. De lidmaatschapsactie is niet geldig voor huidige leden.
2.9 Na acceptatie wordt de polis direct aan verzekeringnemer verzonden, ongeacht de ingangsdatum van de verzekering. Premiebetaling start vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
2.10 Na ontvangst van de polis heeft verzekeringnemer twee weken bedenktijd waarin de polis zonder opgaaf van reden aan de organisator kan worden geretourneerd. In het laatst genoemde geval heeft de aanvrager geen recht op de in artikel 2.1 omschreven incentive.
2.11 De actie geldt niet, indien verzekeringnemer de bestaande verzekering, welke ooit online bij de organisator werd aangevraagd, opnieuw online afsluit bij de organisator of in geval van wijziging op een bestaande verzekering.
2.12 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan de actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
3.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. De organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.
3.4 De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie.

4. Verstrekking en Voorwaarden Incentive

4.1 De incentive is niet inwisselbaar voor een ander cadeau of korting.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
5.2 De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in het verstrekken van de in artikel 2.1 omschreven incentive.

6. Klachten

6.1 Klachten omtrent deze actie(voorwaarden) kunt u indienen bij de Klantenservice van NKC Verzekeringen.
Na ontvangst van uw klacht neemt Organisator zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Contactformulier:               www.nkc.nl/contact                                                                           
E-mail:                                [email protected]                                                       

Adresgegevens:                  NKC Verzekeringen, Postbus 424  -  3760 AK Soest  ​