Ford blijft bij voorstel aan gedupeerde camperaars

Ford Nederland houdt vast aan het twee weken geleden gepresenteerde voorstel, dat gedupeerden toen niet hebben ervaren als herstel van vertrouwen in het merk Ford. Het voorstel houdt in dat gedupeerden een verzekeringsproduct kunnen afnemen en enkelen gecompenseerd worden voor de motorschade en eerder gemaakte kosten.

Dit blijkt uit een gesprek dat de NKC vorige week voerde met Ford. Inzet van de bespreking was de stevige kritiek die losbrak toen Ford vorige week het voorstel presenteerde, zonder zelf aanwezig te zijn op de daarvoor georganiseerde bijeenkomst met gedupeerden in Soesterberg.
 
Ford verklaart dat het voorstel blijft zoals het is. Er is geen ruimte verder te gaan dan het merk nu voorstelt. Met het maken van een verzekeringsproduct gaat Ford verder dan gebruikelijk binnen de organisatie, stelt het concern. In de voorgestelde regeling biedt Ford gedupeerden een jaar gratis verzekering op voorwaarde dat de camper via een Forddealer een soort nulmeting krijgt, met een controle van de verstuivers bij een Denso-gecertificeerd bedrijf.

Onderzoek Ford motor

Nog niet definitief

Het verzekeringsproduct is echter nog niet definitief rond. Ford Nederland is in de afrondende fase van deze verzekering en heeft er vertrouwen in dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. De camper mag, in het huidige voorstel, niet ouder zijn dan tien jaar en de kosten van de nulmeting en de verstuivertest zijn voor rekening van de klant. Zijn de verstuivers niet in orde, dan zal Ford de klant hierin tegemoet te komen, afhankelijk van de historie van de auto. Ford heeft toegezegd hier coulant mee om te gaan, ook als de onderhoudshistorie niet 100 procent sluitend is. Daarnaast zijn de kosten voor het beoogde verzekeringsproduct voor rekening van Ford en ook de kosten van een mogelijk noodzakelijke motorsoftware update worden door Ford gedragen.

De NKC vernam dat, hoewel de regeling nog niet definitief vaststaat, de eerste gedupeerden de weg naar de Forddealer hebben gekozen om daar hun camper voor onderhoud en test te brengen. In sommige gevallen passen individuele Forddealers de regeling ruimer toe dan zij naar de letter van het voorstel zouden moeten doen. NKC-directeur Stan Stolwerk: “Hangende het definitieve voorstel handelen Forddealers dus al naar de geest van het voorstel en daarbij is men ruimhartiger dan ik had verwacht. Dat is goed nieuws. Immers tot een jaar geleden kreeg de consument nul op het rekest bij Ford. Ook goed om op te merken dat de communicatie van Ford nu intern bij alle dealers en Transit centra geland is. Men lijkt nu van de hoed en de rand te weten en dat was tot voor kort anders en hinderlijk voor de consument.”

Close-up Ford motor

Ford gaat ook een vijftiental zwaar gedupeerden voor enkele duizenden euro’s coulance aanbieden. Deze gedupeerden krijgen van Ford hierover nader bericht. “Fijn dat we dat voor hen hebben weten te bewerkstelligen”, aldus Stolwerk.
 
In het gesprek beloofde Ford te gaan kijken naar aanpassingen van het voorstel, zoals de gedupeerden hebben verzocht. Het betreft dan bijvoorbeeld een verruiming van de maximumleeftijd van tien jaar van de camper en geldigheidstermijn van drie maanden van de verstuivercheck. Om het huidige proces niet verder te vertragen, is alle aandacht van Ford Nederland nu eerst gericht op afronding van de regeling en verzekering. “Wanneer we dat proces nu weer openbreken, voorzie ik weer vertraging en daar is niemand bij gebaat. Nu afronden en starten is ons devies. Daarna leggen we het verzoek om de maximale leeftijd van de campers te verhogen bij verzekeraar neer”, aldus de woordvoerder van Ford.

Domper voor de NKC

Dat Ford niet meer gevoelig bleek voor de kritiek van de gedupeerden, is een domper voor de NKC. “We hebben een halfjaar met Ford onderhandeld en nu is de rek eruit. Ik heb ervaren dat onze gesprekspartners van Ford Nederland het uiterste gedaan hebben binnen de mogelijkheden die zij hadden. Het is absoluut geen ideaalplaatje, maar er ligt meer dan een jaar geleden, toen de gedupeerden helemaal niets kregen. Of Ford zijn eigen doel, namelijk vertrouwensherstel, hiermee bereikt, moet blijken”, aldus Stan Stolwerk.
 
De NKC is in 2016 begonnen met het in kaart brengen van alle dossiers en heeft technisch en juridisch onderzoek gedaan. Ook kwam het dossier Ford aan bod in een uitzending van het consumentenprogramma Kassa. Een serie van gesprekken met Ford heeft geleid tot het finale aanbod van Ford dat nu op bijna rond is.

Verstuivertest

Het is aan de gedupeerden om af te wegen of zij gebruikmaken van de regeling. Afhankelijk van het dossier (leeftijd en onderhoud camper bijvoorbeeld) betekent dit een eenmalige investering tussen nul en 2.000 euro. Dit laatste als alle verstuivers moeten worden vervangen. Om daarna een jaar lang verzekerd te zijn tegen een motorschade tot 8.000 euro. In de opvolgende jaren is de verstuivertest niet meer noodzakelijk.

Onderzoekers en verstuivers

Gedupeerden die gebruik willen maken van de regeling, moeten zelf contact opnemen met een algemene Forddealer of bij voorkeur met een gespecialiseerd Transit Centrum. Voor vragen kunnen zij terecht bij de klantenservice van Ford Nederland: 070 7703777.

De NKC blijft met Ford in contact over de uitvoering, ervaringen en mogelijke aanpassingen in de regeling. Ook onderzoekt de NKC verder of er internationaal juridisch nog opties zijn om Ford aan te spreken.

Aanvulling na uw reacties

Uit veel van de online reacties blijkt een wens om snel tot een bevredigende oplossing te komen voor alle gedupeerden. Dat was en is ook ons droomscenario. Maar zo eenvoudig als her en der aangenomen wordt is het helaas niet in de werkelijkheid. Eénduidigheid is helaas niet aan de orde. Ieder dossier is anders en daarbij ligt er ook nog een wereld van verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen; zeker waar het een juridische aanspraak betreft.

De primaire taak van de NKC is op dit moment Ford er toe bewegen voor 1 juli eindelijk met de definitieve regeling te komen. Zodra die verschijnt, kan iedere gedupeerde individueel de afweging maken wel/niet gebruik te maken van deze regeling. In de tussentijd blijven we, ook internationaal, kijken naar opties om Ford te beïnvloeden en toezien op uitvoering van de regeling. Ook bespreken we met Ford verbeteringen (verlengen termijnen o.a.). Hier is ook te herhalen dat het een bijzondere coulanceregeling betreft, juridisch gezien geen compensatie op basis van een schulderkenning.

 

Juridische stappen?

In een aantal reacties lezen we dat er behoefte is aan juridische stappen tegen Ford Nederland. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten, zoals eerder al geschetst door onze advocaat die we hier -kort- herhalen. 

  • Een koper kan een juridisch traject starten tegen de verkoper (zijnde merkdealers, BOVAG-bedrijven, handelaren, particulieren). Er is dus niet één wederpartij. Ford, als producent, is niet betrokken bij de koopovereenkomst en dus geen partij waar het die overeenkomst aangaat. Dit geldt trouwens ook voor de NKC.
  • Bij (non)conformiteit (ook hier is Ford Nederland niet de wederpartij) spelen meerdere facetten in de bij de NKC bekende dossiers. “De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen”. De koper kan verkoper hierop aanspreken. Daarbij is wel van belang “wordt vermoedt dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoordt, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na de aflevering openbaart … “. Wetgever vindt het dus belangrijk hoe het was op moment van aflevering en wanneer het probleem zich voordoet. Bij een ‘claim’ na die zes maanden ….. moet de koper bewijzen dat de camper niet aan de overeenkomst beantwoordt. Non conformiteit lijkt in veel dossiers niet de ‘easy win’.
  • De producent, nu komt Ford wel in beeld, zou aansprakelijk kunnen zijn voor het in de markt brengen van een gebrekkig product (productaansprakelijkheid). Echter eerst wanneer sprake is van schade door dood of lichamelijk letsel kan die aanspraak gemaakt worden.
  • De stelling dat de motor gebrekkig is kent nog een andere uitdaging; namelijk éénduidig (technisch) bewijs leveren voor het gebrek.  Uit de dossiers en uit de vele onderzoeken blijkt vooralsnog niet éénduidig hét gebrek, dé oorzaak.
  • Ook genoemd is de claimstichting. Individuele benadeelden kunnen zich verenigen in een claimstichting of -vereniging en hieraan financieel bijdragen. Het bestuur hiervan kan, al dan niet begeleid door een advocaat, Ford bewegen tot een royalere oplossing dan die de NKC heeft weten los te krijgen. Dit is een optie die open staat. Hiervan heeft de advocaat ten tijde van de bijeenkomst in Soesterberg aangegeven: ‘een lange kostbare weg, zonder garantie op succes’.


De NKC blijft u informeren over de voortgang.