Praktijkvoorbeelden - Wie betaalt voor schade tijdens onderhoud?


Mijn camper is voor onderhoud bij de garage geweest. Een paar dagen nadat hij klaar was, heb ik ‘m opgehaald en toen bleek dat de wagen een aantal krassen heeft opgelopen, waarschijnlijk op het terrein van de garage, dus niet tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Kan ik de schade op de garage verhalen?

NKC Juridische Helpdesk:
De garage is aansprakelijk

Om te beginnen is het van belang om vast te stellen dat de krassen vers zijn en dat aannemelijk is dat ze tijdens het verblijf bij de garage zijn ontstaan. Bijvoorbeeld met getuigen die de camper voor het afgeven hebben gezien en eventueel met een verklaring van een deskundige. Vervolgens is het verstandig de schade bij de garage te melden en te proberen er in goed overleg uit te komen. Als dat niet lukt, moet de garage formeel, schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Gebruik van de juiste formuleringen draagt over het algemeen bij aan een serieuze behandeling door de wederpartij, zo leert de ervaring.

Juridisch is het een complexe zaak. Bij het wegbrengen van de camper gaat het in eerste instantie om een overeenkomst van aanneming van werk (artikel 750, boek 7 Burgerlijk Wetboek). Daarin ligt vast dat de garage, als aannemer van werk, het werk tegen een overeengekomen prijs voor de klant uitvoert. De schade waar het hier om gaat, is echter niet tijdens het onderhoud ontstaan, maar erna. Hij valt hier dan ook niet onder, maar wel onder de overeenkomst tot bewaarneming. Die ontstaat automatisch na de reparatie, tot het moment dat de camper wordt opgehaald.

Als het gaat om schade ontstaan tijdens bewaarneming, is artikel 600 van boek 7 Burgerlijk Wetboek van belang. Daarin staat dat de bewaarnemer – in dit geval de garage – de bewaargever ofwel de klant belooft de zaak die hem is toevertrouwd te bewaren en terug te geven. Dat geldt ook als de zaak niet het eigendom van de bewaargever is, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak of als het gaat om een geleende fiets. Bewaren en teruggeven, daar gaat het om.

Als er tijdens de bewaarneming iets gebeurt met de camper, moet de bewaargever aantonen dat de garage zich niet als een goed bewaarnemer heeft gedragen. Slaagt de klant hierin, dan kan hij de garage effectief aansprakelijk stellen. In dit geval lijkt het erop dat de garage zijn zorgplicht heeft geschonden, want bij het wegbrengen zaten er nog geen krassen op de camper. En de primaire plicht van de bewaargever is het correct teruggeven van de zaak die hij in bewaarneming heeft. Als hij dit niet kan of niet helemaal, kan de klant nakoming vorderen.

En als er schade aan de camper is ontstaan, kan de klant schadevergoeding eisen, want er is dan sprake van gebrekkige nakoming van de overeenkomst tot bewaarneming. De wet zegt namelijk dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de schade van de schuldeiser te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Zoals gezegd: bij het aansprakelijk stellen van een wederpartij is het belangrijk om de juiste formulering te gebruiken.