Praktijkvoorbeelden - Wat te doen als een schade niet goed wordt hersteld?


Bij een forse hagelbui heeft onze camper schade aan het dak opgelopen. Na drie pogingen geeft het herstelbedrijf aan niet de expertise in huis te hebben om deze schade te herstellen.
Wat kunnen we nu doen?

NKC Juridische Helpdesk:
Probeer samen een oplossing te zoeken

Als een herstelbedrijf een reparatieopdracht accepteert, is er sprake van een reparatieovereenkomst met een resultaatverplichting. Dat betekent dat de reparateur moet zorgen voor een goed eindresultaat. Doet hij dit niet of kan hij hier niet voor zorgen, dan kan hij aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierbij ontstaat. In zo’n geval moet de klant de reparateur schriftelijk in gebreke stellen. Het bedrijf moet daarbij een redelijke termijn krijgen om de overeenkomst naar behoren na te komen en de reparatie
goed uit te voeren. Doet het dit niet binnen de gestelde tijd, dan raakt de reparateur in verzuim en ontstaat het recht op schadevergoeding. Een voorbeeld van een ingebrekestelling is hier te vinden.
Als de reparateur zelf stelt dat hij niet de expertise heeft om deze schade te herstellen, dan geeft hij zelf al aan dat hij in de nakoming van de overeenkomst tekortschiet. In zo’n geval hoeft de klant de reparateur op grond van de wet niet in gebreke te stellen. Hij is dan van rechtswege in verzuim en schadeplichtig. De klant doet er verstandig aan om
eerst in gesprek te gaan met de reparateur, om te horen welke oplossing hij heeft. Levert dit niks op, dan kan de klant de reparateur een brief sturen met de boodschap dat het bedrijf in verzuim is, dat de klant voor het herstel naar een ander bedrijf gaat en de kosten hiervan op de reparateur wil verhalen. Als het bedrijf is aangesloten bij de Bovag of de Focwa, is het ook mogelijk het geschil voor te leggen aan de betreffende brancheorganisatie. Gaat het om een bedrijf dat hier geen lid van is, dan is een gang naar de civiele rechter een optie. Een civiele procedure kan echter lang duren en is kostbaar, zeker als er een deskundige moet worden ingeschakeld. Leg de kwestie in zo’n geval ook voor aan de NKC Juridische Helpdesk.