Praktijkvoorbeelden - Moet ik bij verhuur een contract opstellen?


Ik ben van plan om als particulier mijn camper te gaan verhuren.
Moet ik daarvoor een overeenkomst opzetten en wat moet ik daarin opnemen?

NKC Juridische Helpdesk:
Afspraken schriftelijk vastleggen is aanbevolen

Een huurovereenkomst hoeft niet per se in een document te worden vastgelegd, want ook mondelinge afspraken zijn voor beide partijen bindend. Maar om discussies te voorkomen, is het toch raadzaam om afspraken schriftelijk vast te leggen. Als er geen afspraken zijn, al dan niet op papier, dan is er een wettelijke regeling van toepassing.
In de artikelen 7:201 tot en met 7:230 van het Burgerlijk Wetboek is onder meer geregeld wie verantwoordelijk is voor welke gebreken, wanneer de huurder en in welk geval de verhuurder aansprakelijk is en in welke gevallen de huurovereenkomst kan worden ontbonden. De partijen mogen andere afspraken maken, maar van sommige wettelijke bepalingen mogen partijen niet ten nadele van de huurder afwijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wettelijke plicht van de verhuurder om gebreken te herstellen die voorafgaand aan de huurperiode al bekend waren. Ook ligt wettelijk vast dat de huurder recht heeft op korting op de huursom als het huurgenot als gevolg van gebreken is verminderd.
Ook hier valt niet aan te tornen.Uiteraard moeten de partijen overeenstemming bereiken over de hoofdzaken van de overeenkomst, zoals de huurperiode, de huurprijs, de verzekering, de wijze van betaling, de borgsom en het aantal inbegrepen kilometers. Op het moment dat de verhuurder de camper overdraagt, moeten partijen de staat ervan controleren en eventuele schade registreren, desnoods aan de hand van foto’s. Om problemen achteraf te voorkomen, is het aan te bevelen dat de huurder en de verhuurder dit samen doen.
Meer informatie over verhuur vindt je hier.
Een voorbeeldverhuurovereenkomst staat hier.