Praktijkvoorbeelden - Kan de garantie zomaar vervallen?


Omdat ik graag nog heel lang plezier wil hebben van mijn camper, overweeg ik deze te laten tectyleren. Nu hoor ik van de importeur dat hiermee de garantie kan komen te vervallen. Mag dat zo maar?

NKC Juridische Helpdesk:
Overleg vooraf voorkomt problemen

Het Burgerlijk Wetboek, waarin regels rond garantie zijn vastgelegd, kent regelend recht, driekwart regelend recht en dwingend recht. De verschillen hiertussen zijn in hoeverre het mogelijk is om afspraken te maken die afwijken van wat er in het Burgerlijk Wetboek over is vastgelegd.

De artikelen die betrekking hebben op de garantie zijn dwingend recht, wat wil zeggen dat het garantierecht niet met onderlinge afspraken te beperken is. Dit blijkt uit artikel 7:6 BW. Een toevoeging hierbij is dat een bepaling die meer rechten aan een consument toekent wel mogelijk is: een afwijking in positieve zin is dus wel mogelijk.

In artikel 7:6a BW is vastgelegd dat een verkoper de garantie moet verstrekken dat een product naar behoren functioneert en dat mededelingen van de verkoper over het beperken van deze garantie strijdig zijn met de wet en dus nietig. Het maakt niet uit of het een mondelinge mededeling was, of zelfs een schriftelijke overeenkomst. Het mag niet.

De wet biedt de consument dus veel bescherming. Het kan echter anders gaan liggen als de consument iets aan het product verandert, want dat kan ervoor zorgen dat het niet meer de eigenschappen bezit die het oorspronkelijk had. In dat geval wordt ook gekeken naar de redelijkheid en billijkheid, zoals beschreven in artikel 3:12 BW.

Een voorbeeld van een aanpassing is het ophangen van een fietsbeugel aan de camper. De montage vindt veelal bij de dealer plaats en deze neemt voor dat onderdeel de garantie over (artikel 7:18 lid 2). De dealer moet gaten in de opbouw maken. Was de camper eerst gesloten en waterdicht, het is niet ondenkbeeldig dat er door deze aanpassing van de opbouw een lekkage ontstaat.

Als het gaat om het aanbrengen van een tectyllaag, is dus de centrale vraag of het aanbrengen van een dergelijke laag het oorspronkelijke product schaadt of niet. En of er dus sprake is van onjuist gebruik. Als de verkoper dit kan aantonen, dan kan de aanspraak voor garantie op de daarmee bewerkte onderdelen komen te vervallen. Het is dus geen kwestie van een simpel ja of nee op de vraag van het NKC-lid.

Het verdient daarom aanbeveling om altijd vooraf over een aanpassing te overleggen met de importeur of de fabrikant en toestemming te vragen, liefst schriftelijk. Want als de producteigenschappen zonder toestemming van de verkoper worden veranderd, bestaat de mogelijkheid dat de verkoper niet verplicht is om met de verandering samenhangende mankementen onder garantie te verhelpen. Want de regels rond de redelijkheid en de billijkheid kunnen uiteraard ook in het voordeel van de verkoper uitpakken.